Contract Microgrant 5000 euro

CONTRACT DE CONSULTANŢĂ
Nr. ……………, data …………………………

PĂRŢILE CONTRACTANTE
Art.1

Societatea comercială CALANDRINON CONSULT SRL cu sediul în ORADEA, str. IROFTE GRIGORE, nr. 1, bloc S60, ap. 71, Judeţul Bihor, înregistrata la Registrul Comerţului Bihor sub numărul J05/591/2015, având contul nr. RO86BTRLRONCRT0295240501, deschis la Banca Transilvania, codul fiscal nr. 34372467, email calandrinon.consult@gmail.com, prin reprezentantul legal Sava Cristina, în calitate de consultant.

şi

………………………………………………………., CUI ……………………….., cu sediul în ………………………………………………………………………………………….., Judeţ ……………………………….., înregistrat la Registrul Comerţului sub numărul ………………………………………, email ……………………………………….., prin reprezentantul legal ……………………………………………………………, în calitate de client,

au convenit încheierea prezentului contract de consultanţă, cu respectarea urmatoarelor clauze:

OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2
Consultantul va asigura urmatoarele servicii:

a) Înregistrarea clientului în platforma (site-ul) https://granturi.imm.gov.ro/, crearea contului și pregătirea acestuia pentru depunere, depunerea cererii de finanțare în cadrul măsurii  “Microgranturi în valoare de 5.000 euro Industria Agroalimentară” și semnarea contractului de finanţare între client și finanțator.

Formularul de Depunere și Recipisa generate de platforma (site-ul) https://granturi.imm.gov.ro/ în urma depunerii cererii de finanțare ține loc de proces verbal de predare-primire a cererii de finanțare depusă pentru client.

b) Implementarea programului și raportarea cheltuielilor efectuate conform procedurii de implementare a programului.

Raportul de Progres generat de platforma (site-ul) https://granturi.imm.gov.ro/ în urma raportării cheltuielilor aferente ține loc de proces verbal de predare-primire a implementării proiectului și raportarea cheltuielilor aferente.

Astfel consultantul va depune toate actele necesare în vederea accesării micrograntului mai sus menţionat  şi va depune raportul de progres în urma implementării.

DURATA CONTRACTULUI
Art.3

Prezentul contract se încheie pe o durată de 6 luni  începand cu data semnării prezentului contract  până la prestarea ultimului serviciu din obiectul contractului, aliniat b) Art. 2

PREŢ ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ
Art.4

Clientul este de acord să plătească consultantului  valoarea de 500 Euro pentru serviciile ofertate la OBIECTUL CONTRACTULUI, aliniatul a) Art.2 și aliniatul b) Art.2, doar după semnarea contractului de finanțare între client și finanțator și doar după plata contractului de finanțare de către finanțator (virarea grantul de 5.000 euro în contul bancar al clientului), dar nu mai mult de 7 zile de la plata acestuia.

Plata se va realiza prin transfer bancar pe bază de factură conform prezentului contract şi se va realiza astfel:

500 Euro aferenţi serviciilor menționate în OBIECTUL CONTRACTULUI la aliniatul a) Art.2 și aliniatul b) Art.2  în maximum 7 zile calendaristice de la plata contractului de finanțare de către finanțator (virarea grantul de 5.000 euro în contul bancar al clientului).

OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
Art.5

Consultantul se obligă:

a) să asigure clientului serviciile stipulate în prezentul contract;
b) să asigure aceste servicii la capacitatea şi eficienţa sa maximă conform prezentului contract.
c) să nu se angajeze într-o activitate în conflict cu interesele clientului.

Art.6
Clientul se obligă:

a) să plătească consultantului preţul serviciului de consultanţă în condiţiile stabilite prin prezentul contract;
b) să furnizeze toate documentele necesare depunerii cererii de finanțare şi raportare a cheltuielilor.
c) să furnizeze informaţiile necesare complete şi corecte în fiecare detaliu.
d) să nu transfere contul creat în platforma (site-ul) https://granturi.imm.gov.ro/ de către consultant pentru realizarea serviciilor din cadrul OBIECTUL CONTRACTULUI Art. 2 alianiatul a) și b) fără plata serviciilor efectuate de către consultant.

RASPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Art.7
În cazul în care clientul îşi execută cu întarziere obligaţia de plată a preţului, va plăti penalităţi de întârziere de 0.1 % din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere.

Clientul este răspunzător pentru toate daunele şi prejudiciile rezultate din furnizarea incorectă a datelor şi informaţiilor necesare pentru serviciile stipulate în contract.

FORŢA MAJORĂ
Art.8

Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

CAUZE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI
Art.9
Acest contract încetează în una din următoarele situaţii:

a) expirarea duratei stipulate în contract;
b) clientul încalcă vreuna din clauzele inserate în prezentul contract.

Art.10
Daca clientul a renunțat la a mai semna contractul de finanțare, a renunțat la a mai implementa proiectul sau a renunțat la respectarea prezentului contract după ce proiectul a fost depus și selectat spre finanțare, clientul este obligat să îl despăgubească pe consultant cu suma de 500 euro. În toate aceste situații creanța va fi considerată certă, lichidă și exigibilă.

Daca clientul renunță la depunerea cererii de finațare după înregistrarea acestuia în platforma (site-ul) https://granturi.imm.gov.ro/, crearea contului și pregătirea acestuia pentru depunere, clientul este obligat să îl despăgubească pe consultant cu suma de 200 euro. În toate aceste situații creanța va fi considerată certă, lichidă și exigibilă.

LITIGII
Art.11
Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legatură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

Art.12
Daca părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluţionare către instanţa de judecată competentă din Municipiul Oradea. Aceasta va soluţiona litigiile în conformitate cu regulamentul şi regulile sale de procedura, pe baza prevederilor prezentului contract şi a dreptului material roman.

CLAUZA STANDARD PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
Art.13

Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal.

Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator de date sau imputernicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii.

Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:
● capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul informațiilor personale
● informarea in caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72 ore și, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securităţii datelor a ajuns în atenția acestuia,
● îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016.

Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemena perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului.

Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părșile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce priveşte obligațiile asumate prin această clauză:

● vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal
● se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare
● se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să stabilească către care organisme se doreşte să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor
● se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor
● se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul incheiat între Părți
● se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală
● se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat

NOTIFICARI
Art.14
Toate notificările trebuie să se facă în scris şi electronic prin email şi să se remită la adresa precizată la sediul social al consultantului.

  CONSULTANT
Calandrinon Consult Srl
Reprezentant legal
Sava Cristina Email: …………………………………..
Semnatura  
CLIENT
……………………………………………………………………………………..
Reprezentant legal …………………………………………….
Email: ……………………………………………………………………….
Semnatura    ………………………………………………………….