Investiții tehnologice în IMM-uri – Regiunea Centru

Eligibilitate

 • Microîntreprinderi (maxim 9 angajați)
 • Întreprinderi Mici (10-49 angajați)
 • Înreprinderi Mijlocii (50-249 angajați)
 • Societăți Cooperative
 • Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș sau Sibiu
 • Mediul urban pentru Microîntreprinderi
 • Urban și rural pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii
 • Înființate cel târziu la 03.01.2022
 • Minim 3 angajați
 • Profit 2022 > 0
 • Codul CAEN eligibil
 • Fără datori
 • Nu sunt în dificultate
 • Activitate neîntreruptă 2022-2023

Finanțare

Finanțarea totală merambursabilă cuprinde componenta de minims (maxim 200.000 euro) și componenta de ajutor de stat regional.

Pentru eligibilitate, investițiile propuse trebuie să fie investiții inițiale, în sensul normelor ajutorului de stat regional.

Înseamnă o investiție în active corporale și necorporale legată de demararea unei unități noi, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente;

1. Crearea unei unități noi
De regulă, crearea unei unități noi se poate realiza prin construirea și dotarea unui spațiu de producție/prestare servicii, în scopul demarării activității vizate prin proiect.

Poate fi considerată investiție inițială legată de crearea unei noi unități inclusiv investiția ce constă în reconversia unui imobil existent în scopul demarării unei noi activități. Prin imobil neutilizat se întelege acel imobil care nu a fost utilizat în mod constant în nici o activitate în anul curent depunerii cererii de finanțare și doi ani calendaristici anteriori depunerii cererii de finanțare.

Unitatea nou creată trebuie să fie autonomă, respectiv să nu constituie o extindere simplă a capacității de producție a unei unități existente.

2. Extinderea capacității unei unități existente
Ca urmare a investiției, unitatea existentă este pusă într-o situație în care poate produce mai mult, din cel puțin unul din produsele deja realizate în unitate, fără ca procesul general de producție să fie fundamental schimbat.

Extinderea capacității de producție/prestare servicii presupune menținerea sortimentației și a proceselor de producție deja existente și creșterea volumului producției ca urmare a investiției.

3. Diversificarea producției unei unități
Diversificarea prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate. Diversificarea producției presupune că noile produse/servicii se adaugă gamei sortimentale deja fabricate/prestate.

Acțiuni sprijinite

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale. Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale.

Categorii de investiții eligibile, finanțabile prin ajutor de stat regional:

Achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje, inclusiv tehnologii inovative, și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente, în vederea îmbunătățirii capacităților tehnice ale IMMurilor;

Investiții în noi tehnologii precum IoT, automatizare, robotică, inteligență artificială, micro/nanoelectronică, nanotehnologii, fotonică, materialele avansate, biotehnologia industrială și tehnologiile de fabricare avansate, etc;

Investiții în noi tehnologii în scopul îmbunătățirii serviciilor medicale, de turism medical și turism de agrement;

Investiții în tehnici avansate de producție investiții în active corporale și necorporale în legătură cu modernizarea industrială pentru sectoarele de specializare inteligentă, design industrial, inclusiv inovare bazată pe design, customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitală directă);

Investiții în achiziționarea unor brevete, licențe sau soluții tehnice ne-brevetate, și valorificarea rezultatelor cercetării;

Achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje, precum și investiții în construirea/modernizarea spațiilor de producție/prestare servicii aferente, care să deservească inclusiv valorificarea rezultatelor din activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare/transfer tehnologic de către IMMuri.

În cadrul acestui apel se poate finanța achiziția de active corporale și necorporale care se referă la investiții în procese de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor în IMM-uri, cum ar fi, spre exemplu:

 • acțiuni privind design de produs în scopul creșterii durabilității;
 • proiectarea de produse sustenabile care sunt obținute cu un consum mai redus de energie;
 • investiții în reverse logistics și bucle de răspuns;
 • simbioza industrială și potrivirea surplusului sau a materialelor secundare în sectoarele industriale;
 • adoptarea tehnologiilor ecologice și integrarea acestora în procesul de producție;
 • investiții pentru reducerea, prevenirea, pregătirea în vederea reutilizării, valorificarea materială și reciclarea deșeurilor generate de beneficiar;
 • investiții care îmbunătățesc utilizarea eficientă a resurselor;
 • studii privind amprenta de mediu a produsului sau organizației;
 • implementarea sau îmbunătățirea sistemului de reciclare selectivă armonizată normelor UE;
 • instalarea de echipamente pentru digitalizarea managementului și controlului în materie de mediu și energie ale clădirii;
 • digitalizarea informațiilor referitoare la produse prin introducerea pașapoartelor sau etichetelor digitale;

__Ajutor de Stat Regional

 • Achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare. 
 • Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); 
 • energia eoliană; 
 • hidroenergia; 
 • biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); 
 • energia geotermală.
 • alte investiții care îmbunătățesc performanța energetică sau de mediu a clădirii;
 • investiții în instalații necesare pentru valorificarea energetică a deșeurilor;
 • adoptarea tehnologiilor care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

__Ajutor de Stat Regional

Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:

 • Instruirea angajaților
 • Servicii de consultanță
 • Servicii de proiectare și asistență tehnică
 • Certificarea produselor, serviciilor, proceselor, sistemelor de management
 • Activități transnaționale de cooperare, integrare în rețele și schimburi de bune practici referitoare la procese de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor în IMM-uri
 • Activitățile de publicitate și informare aferente proiectului
 • Audit financiar extern al proiectului

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții finanțabile prin ajutor de minimis.

Valoarea eligibilă aferentă componentei finanțabile prin ajutor de minimis nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă totală a investiției.

Lista cheltuielilor eligibile:

CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.2Amenajarea terenului
1.3Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
1.4Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
CAPITOL 3  ___maxim 7% (100% nerambursabil prin ajutor de minimis)
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1Studii
3.1.1Studii de teren
3.1.2Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3Alte studii specifice
3.2Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3Expertizare tehnica
3.4Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor
3.5Proiectare
3.5.1Tema de proiectare
3.5.2Studiu de prefezabilitate
3.5.3Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general
3.5.4Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6Proiect tehnic si detalii de executie
3.6Organizarea procedurilor de achizitie
3.7Consultanta
3.7.1Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii
3.7.2Auditul financiar
3.8Asistenta tehnica
3.8.1Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1pe perioada de executie a lucrarilor
3.8.1.2pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2Dirigentie de santier
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1Constructii si instalatii
4.1.1Terasamente
4.1.2Rezistenta
4.1.3Arhitectura
4.1.4Instalatii electrice
4.1.5Instalatii sanitare
4.1.6Retele de alimentare cu apa si canalizare
4.1.7Instalatii termice
4.2Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
4.2.1Retele de alimentare cu apa si canalizare
4.2.2Instalatii termice
4.3Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
4.3.1Retele de alimentare cu apa si canalizare
4.4Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport
4.5Dotari
4.6Active necorporale
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1Organizare de santier
5.1.1Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
5.1.2Cheltuieli conexe organizarii santierului
5.2Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.2Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii
5.2.3Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor – CSC
5.2.5Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare
5.3Cheltuieli diverse si neprevazute ___maxim 10%
5.4Cheltuieli pentru informare si publicitate

CAPITOLUL 8
Cheltuieli de instruire și cooperare teritorială, care vin în sprijinul atingerii obiectivului specific al priorității și se înscriu în obiectivele și scopul acțiunii. 

8.1 Cheltuieli de instruire a personalului
8.2 Cheltuieli specifice privind activități transnaționale de cooperare integrare în rețele și schimburi de bune practici referitoare la procese de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor în IMM-uri (doar pentru proiectele care prevăd investiții de acest tip)

Apelul este competitiv, iar proiectele se vor evalua conform criteriilor stabilite în Grila de evaluare tehnica si financiara.

Consultanță

Vă putem ajuta cu proiecte realiste ce pot fi implementate ușor, în conformitate cu obiectivele și prevederile programului de finanțare.

Evaluare
Eligibilitate

Cerere Finanțare

Implementare
Proiect

Procedură
Achiziții

Monitorizare
Raportare

Expertize
Audit

Contact

Prin formularul de contact ne dorim minimul de date pentru a verifica eligibilitatea societății și a avea o discuție preliminară.


Investiție dorită:

Regiunea Centru 2023

În 2023, Agenția de Dezvoltare Regională Centru va lansa 31 de apeluri de proiecte din totalul de 35 de apeluri propuse pentru perioada 2023-2027.

IMM și Antreprenoriat

Pentru IMM-uri (întreprinderi cu maxim 249 angajați) sunt propuse pentru lansare 3 programe de finanțare începând cu Trimestrul 2 al anului 2023.

Regăsiți în continuare cele 3 programe de finanțare destinate IMM-urilor din regiunea de dezvoltare Centru.

Scale up pentru Start-Up-uri și Microîntreprinderi

Scale up pentru Start-Up-uri și Microîntreprinderi
Eligibilitate Finanțare Acțiuni sprijinite Apelul este competitiv, iar proiectele se …
Citește

Investiții tehnologice în IMM-uri – Regiunea Centru

Investiții tehnologice în IMM-uri – Regiunea Centru
Eligibilitate Finanțare Finanțarea totală merambursabilă cuprinde componenta de minims (maxim …
Citește

Întreprinderi digitale – Regiunea Centru

Întreprinderi digitale – Regiunea Centru
Eligibilitate Finanțare Acțiuni sprijinite Apelul este competitiv, iar proiectele se …
Citește

Share

Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Twitter
Email
Skype

Lasă un comentariu

ACCESEAZĂ