Start-Up Nation 2022

Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului a publicat vineri 25 februarie 2022 procedura de implementare a programului Start-up Nation – ROMÂNIA, prin care se poate obţine ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100.000 lei sau 200.000 lei.

Sursă http://turism.gov.ro/web/2022/02/25/proiect-de-act-normativ-31/
Serviciu consultanţă Start-Up Nation 2022

Obiectivul principal al programului, stimularea înființării de noi afaceri și dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii existente (înfiinţate după 01.01.2020, inclusiv), îl face unul dintre cele mai aşteptate programe de către antreprenorii la început de drum.

Începând cu această sesiune, cererile de finanţare se vor depune online în aplicaţia https://granturi.imm.gov.ro./, simplificând astfel procesul de depunere, verificare şi soluţionare.

Programul este în faza de ghid consultativ până în data de 07.03.2020, iar deschiderea sesiunii se preconizează în perioada Martie – Aprilie.

Beneficiari Eligibili

Programul este destinat IMM-urilor cu capital privat românesc care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • Nu au datorii la bugetul de stat la data depunerii.
 • Au fost înfiinţate după data de 01.01.2020, inclusiv.
 • Codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului (Anexa X) şi autorizat până la momentul plății ultimei cereri de rambursare/plată.
 • Nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică.
 • Nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
 • Persoanele care au calitatea de asociaţi / acţionari sau administratori care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate.

Nu sunt eligibili operatorii economici ar căror acționarii sau asociații au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul măsurilor:

 • Ediţii anterioare Start-up Nation
 • “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” (Grant 2)
 • Schema de ajutor de stat dedicate activităților HoReca (Grant Horeca)

Condiţii pentru cererea ajutorului financiar

 • Crearea a cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finantare și să mențină locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului
 • Asigurarea cofinanțării în procent de minim 5% din valoarea eligibilă a proiectului.

Cheltuieli Eligibile

Fiecare cheltuială efectuată trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților/subactivităților care sunt necesare desfăşurării activităţilor aferente codului CAEN, autorizat cel târziu la momentul plății cererii de plată/ rambursare, pentru care se solicită finanţare.

Click pe fiecare categorie de cheltuieli eligibile pentru detalii.

Echipamente tehnologice, mijloace fixe, mobilier

Echipamente tehnologice, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale.

Mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță.

Sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare.

Autoturismele 100% electrice.

Este o cheltuială eligibilă şi achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004.

Spaţii de lucru, producţie, prestări servicii şi comerţ

Este eligibilă achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ.

Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / prestări servicii / comerț.

Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă atât la momentul achiziției cât și pe toată durata de implementare a programului.

În categoria spații mobile de lucru/producţie/prestări servicii/comerț sunt incluse și corturile pentru organizare evenimente și baloanele presostatice. Pentru spații mobile de lucru/producţie/prestări servicii/comerț nu este necesar raport ANEVAR.

Mijloace de transport

Sunt eligibile autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcaţiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială.

Autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul programului în valoare eligibilă de maxim 50000 lei și maxim 1 autoturism / beneficiar.

Pentru activitățile de rent a car, școli de șoferi si pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu este limitată valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate.

Nu sunt eligibile vehiculele cu simbol G (vehicule de teren), listă Aici.

Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri.

Salarii, utilităţi, servicii contabilitate şi chirii

Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ.

Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli reprezintă o sumă forfetară de maxim 5.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, pentru asumarea a două locuri de muncă valoarea cheltuielilor este de maxim 10.000 lei.

Pachet digital – Voucher de digitalizare

Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul programului și este în valoare eligibilă de maxim  25000 lei.

Acestea trebuie să conţină minim site de prezentare a activităţii sau magazin on-line, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfășurării activității și semnatură electronică.

Cheltuielile de înregistrare a domeniu, fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site sunt eligibile.

Site-ul trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare.

Opțional și suplimentar, pachetul digital poate conține și echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, telefoane smart, tablete.

Cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă și înainte de semnarea acordului de finanţare.

Active necorporale

Sunt eligibile cheltuielile privind activele necorporale referitoare la brevete de invenție, francize, etichetare ecologică.

Pentru francize se va prezenta dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din ţara de origine, cu traducere autorizată în limba romană.

Cursuri de dezvoltare antreprenorială

Sunt eligibile cursurile de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/acționarul/angajații societăţii aplicante, în valoare eligibilă de maxim 1000 lei/persoană.

TVA

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal este eligibilă.

Consultanţă Start-Up Nation

Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi/sau pentru implementarea proiectului, este eligibilă în valoare de maxim 8000 lei, decontabilă în ultima cerere de rambursare/plată.

Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanţare.

Plăcuţe informative

Prin program, este obligatoriu achiziţia a două plăcuţe informative obligatorii în valoare de maxim 500 de  lei.

Cheltuieli financiare aferente creditelor şi garanţiilor

Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.

Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede nu se finanțează.

Nu se finanțează cheltuielile aferente activităților de astrologie și spiritism, inclusiv on-line, servicii personale de tipul: servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, video chat,  servicii ale agențiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică, site-uri de matrimoniale.

Oportunutatea investiţiei

Prin program se poate obţine un ajutor financiar maxim în valoare de 100.000 lei pentru asumarea şi menţinerea unui loc de muncă, sau 200.000 lei pentru două locuri de muncă.

În ambele cazuri, ajutorul financiar poate reprezenta maxim 95% din cheltuielile eligibile. Diferenţa de 5% este reprezentată de către cofinţarea proprie.

TVA este considerat cheltuială eligibilă doar pentru societăţile neplătitoare de TVA.

Cheltuielile privind digitalizarea şi cursurile de dezvoltare sunt eligibile, iar valoarea eligibilă acoperă costurile lor.

Selecţia proiectelor

Admiterea finanţării se va face în baza punctajului obţinut la evaluarea formularelor de înscriere, în ordine descrescătoare.

Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 puncte, iar punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 puncte, iar departajarea în caz de egalitate se face în funcție de criteriile de evaluare din cadrul măsurii.

Criterii Evaluare

Criterii privind evaluarea on-line a planului de Afaceri Start-up Nation România 2022

Domeniu de Activitate
Cod CAEN
Procent din cifra de afaceri totala activitati productie + industrii creative conform situației ONRC
Punctaj
Procent CAEN ≥ 1%20
Procent CAEN ≥ 0,1% < 1%15
Procent CAEN < 0,110
Departajarea în caz de egalitate se face pe baza procentului aferent codului caen. Se regăseşte în liste de mai jos.
Listă coduri CAEN 20 puncte
CAENActivitateProcent
6201Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)6.4008
7112Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea4.907
2511Fabricarea de construcții metalice si parti componente ale structurilor metalice3.5518
1071Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie3.1098
7311Activități ale agențiilor de publicitate2.7923
8622Activități de asistenta medicala specializata. 2.3393
3109Fabricarea de mobila n.c.a2.3336
1610Tăierea si rindeluirea lemnului2.2268
6202Activități de consultanta in tehnologia informatiei2.2141
2223Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții1.8922
1413Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)1.8156
3832Recuperarea materialelor reciclabile sortate1.7923
2229Fabricarea altor produse din material plastic1.7869
2221Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic1.7165
1812Alte activități de tiparire n.c.a1.6237
2562 Operatiuni de mecanica generala1.5908
2932Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule1.5021
8623Activități de asistenta stomatologica1.3606
2222Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic1.3562
1013Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)1.2729
2363Fabricarea betonului1.2432
1051Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor. 1.2065
8690 Alte activități referitoare la sanatatea umana1.186
6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei1.0804
6311Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activități conexe1.0668
2550Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor1.0549
1721 Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton1.0333
812 Activități de curatenie1.0214
7111Activități de arhitectura1.0081
Listă coduri CAEN 15 puncte
CAENActivitateProcent
5829 Activități de editare a altor produse software0.9857
1520Fabricarea incaltamintei0.8838
2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții0.8662
7120Activități de testari si analize tehnice. Această clasă include: efectuarea de testări fizice, chimice sau a altor testări0.8636
7490Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.0.8156
2512Fabricarea de usi si ferestre din metal0.7817
7219Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie.0.715
1392 Fabricarea de articole confectionate din textile0.6951
1623Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru construcții0.6923
8610Activităţi de asistenţă spitalicească0.6617
811 Activitati de servicii suport combinate0.6489
2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.0.6447
3101Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine0.6276
8621Activitati de asistenta medicala generala0.6145
2433 Productia de profile obtinute la rece0.5957
2712Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii0.5639
2219Fabricarea altor produse din cauciuc0.5623
1089Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.0.562
3250Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice0.5239
1039Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.0.5048
2651Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control0.499
1107Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate0.4899
2120Fabricarea preparatelor farmaceutice0.4734
8559Alte forme de invatamant n.c.a.0.4694
2790Fabricarea altor echipamente electrice0.4511
7312Servicii de reprezentare media0.435
1072Fabricarea biscuitilor si piscoturilor, fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie0.431
2561Tratarea si acoperirea metalelor0.4298
2899Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.0.4294
2059Fabricarea altor produse chimice n.c.a.0.4255
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice si a aparatelor de distributie si control a electricitatii0.4253
5911Activități de productie cinematografica0.4231
2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci.0.4212
2611Fabricarea subansamblurilor electronice (module)0.4209
2030Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor.0.4137
7320Activități de studiere a pieței si de sondare a opiniei publice.0.413
2312Prelucrarea si fasonarea sticlei plate0.4119
2041Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere0.3939
1629Fabricarea altor produse din lemn0.3906
2829Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.0.3872
9329Alte activități recreative si distractive n.c.a.0.3762
7410Activități de design specializat0.3736
1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor0.3574
5811Activitati de editare a cartilor0.3538
2593Fabricarea articolelor din fire metalice, fabricarea de lanturi si arcuri0.3503
3011Construcţia de nave şi structuri plutitoare0.3482
2453Turnarea metalelor neferoase usoare0.334
2732Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice0.3279
1083Prelucrarea ceaiului şi cafelei 0.3161
2822Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat0.3082
1412Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru0.3066
2399Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.0.2922
1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelor0.2903
1722Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton0.2878
1419 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.0.2872
1729 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.0.2862
1310Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile0.2846
2825Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic0.2839
3299Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a0.282
3821Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase0.2751
1624Fabricarea ambalajelor din lemn0.274
2410Producția de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje0.2561
1621Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn.0.2468
2370Tăierea, fasonarea si finisarea pietrei.0.2447
2892Fabricarea utilajelor pentru extracție si construcții.0.243
3030Fabricarea de aeronave si nave spatiale0.2302
6312Activități ale portalurilor web0.2289
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp0.2274
2110Fabricarea produselor farmaceutice de baza0.2239
1320Producția de tesaturi0.2108
1512 Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament.0.2039
1082Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase.0.1925
2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice.0.1891
2369Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos0.1869
8553Scoli de conducere (pilotaj)0.1837
5813Activități de editare a ziarelor.0.1834
1395Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de imbracaminte0.1799
2332 Fabricarea cărămizilor, tiglelor si a altor produse pentru construcții, din argila arsa0.1792
2893Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor si tutunului0.1776
1439Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte.0.1675
1399Fabricarea altor articole textile n.c.a.0.1661
3103Fabricarea de saltele si somiere0.1656
6203Activități de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul.0.1619
2931Activități de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul0.1591
7420Activități fotografice0.1553
2813 Fabricarea de pompe si compresoare0.151
2841Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului 0.1505
2352 Fabricarea varului si ipsosului0.1439
2013Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza.0.14
2572Fabricarea articolelor de feronerie0.1387
5814Activitati de editare a revistelor si periodicelor0.138
2815Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie.0.1374
2364Fabricarea mortarului0.1339
7430Activități de traducere scrisă si orala (interpreti)0.1328
2042Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)0.131
2630Fabricarea echipamentelor de comunicații0.1308
2529Producția de rezervoare, cisterne si containere metalice0.1299
3230Fabricarea articolelor pentru sport.0.129
2740Fabricarea de echipamente electrice de iluminat.0.1267
3102Fabricarea de mobila pentru bucatarii.0.1258
2020Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice0.1242
9313Activități ale centrelor de fitness0.1203
1723Fabricarea articolelor de papetarie0.1188
3240Fabricarea jocurilor si jucariilor0.1178
1012Prelucrarea si conservarea carnii de pasare.0.1171
2016Fabricarea materialelor plastice in forme primare.0.1166
2573Fabricarea uneltelor0.1163
1073Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare.0.1121
9002Activități suport pentru interpretare artistica (spectacole)0.1105
2443Producția plumbului, zincului si cositorului0.1102
2849Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.0.1094
2442Metalurgia aluminiului.0.1071
3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase0.1054
5920Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala0.1042
3020 Fabricarea materialului rulant.0.1031
8730Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure.0.1016
9003Activități de creație artistica0.1015
1081Fabricarea zaharului0.1014
6399Alte activități de servicii informationale n.c.a.0.1007
2594Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe0.1005
1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie.0.1
Valoarea aportului propriu – Cofinanţare
Valoarea procentului aferent aportului propriu din valoarea eligibilă a proiectului.
Punctaj
Cofinanţare ≥ 15%20
Cofinanţare ≥ 10%15
Cofinanţare ≥ 5%10
Criterii aferente investiţiei
Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice din valoarea cheltuielilor eligibile.
Punctaj
≥ 60%20
≥ 50%15
≥ 40%10
Criterii aferente componentei de dezvoltare durabilăPunctaj
DA10
NU0
Criterii aferente cursurilor de pregătire antreprenorială
Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat o formă de pregătire antreprenorială sau declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială până la momentul decontului.
Punctaj
DA5
NU0
Criterii aferente cursurilor de competențe digitale
Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat un curs de competențe digitale, sau declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale pînă la momentul decontului.
Punctaj
DA5
NU0
Criterii aferente debutului în afaceri
Asociații/acționarii au mai avut sau nu calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere pînă la momentul înființării societății cu care aplică.
Punctaj
NU10
DA0
Criterii aferente componentei de inovare a proiectului
Planul de afaceri este bazat / fundamentat pe o cercetare științifică sau pe un brevet de invenție/documentație depusă în vederea obținerii unui brevet de invenție, SAU produsele / serviciile întreprinderii sunt brevetate / în curs de brevetare sau reprezintă rezultatul unei cercetari știintifice.
Punctaj
DA10
NU0

Recomandarea noastră este obţinerea unui punctaj cât mai mare. Având în vedere că 100 de puncte se pot obţine doar în baza unei cercetări științifice sau pe un brevet de invenție un punctaj de 90 puncte oferă şanşe reale în obţinerea ajutorului financiar.

Serviciu de consultanţă Start-Up Nation 2022

Serviciul de consultanţă ofertat pentru programul Start-Up Nation 2022 începe cu analiza ideii de afacere, calcularea punctajului preliminar şi ajustarea acestuia pentru creşterea şanşelor de finanţare.

După semnarea contractului de colaborare, serviciul se extinde pe toată perioada de desfăşurare a proiectului, începând cu elaborarea Planului de Afacere (buget, analiză economică, financiară) – transmiterea cererii şi semnarea contractului de finanţare – implementarea proiectului şi monitorizarea proiectului pe toată perioada necesară de 3 ani.

Formular Contact Start-Up

Prin formular ne dorim să colectăm minimul de informaţii necesare pentru a putea avea o discuţie şi a oferta serviciul de consultanţă.

Ideea de Afacere
Ajutor finaciar prin Start-Up Nation
Procentul minim de cofinţare
Situaţia juridică