Start-Up Nation 2022

Procedura de implementare a programului de finanțare „Start-Up Nation-România” (Pilonul I România și Pilonul II Diaspora) a fost publicată de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului.

Documentele măsurii, ghidul programului și grila de evaluare, pot fi consultate la următoarea adresă: http://turism.gov.ro/web/2022/04/06/start-up-nation….

Serviciu de consultanţă Start-Up nation 2022. Imagine fundal Designed by pikisuperstar / Freepik

Obiectivul principal al programului, stimularea înființării de noi afaceri și dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii existente (înfiinţate după 01.01.2020, inclusiv), iar sesiunea de depunere a cererilor de finanțare este propusă pentru deschidere în data de 17 Mai 2022.

Programul cuprinde 2 piloni:

 • Pilonul I – Start-Up Nation România.
 • Pilonul II – Start-Up Nation Diaspora.

Aplicanții aferenți Pilonului II – Start-up Nation Diaspora vor face dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii. Documentele care atestă calitatea de rezident sunt: permis de ședere / dovadă de stabilire, viză de rezidență/de lungă ședere, certificat de rezidență.

Valoarea nerambursabilă oferită prin Start-Up

Suma maximă care poate fi obţinută prin Start-Up Nation România sau Diaspora este condiţionată de numărul de locuri de muncă propuse şi asumate prin cererea de finanţare, astefel, se poate obţine:

 • 100.000 lei (aprox. 20.000 euro) ajutor financiar pentru 1 loc de muncă propus.
 • 200.000 lei (aprox. 40.000 euro) ajutor financiar pentru două locuri de muncă propuse.

Faţă de sesiunile anterioare de Start-Up Nation, numărul locurilor de muncă NU este un criteriu de evaluare, nu se punctează!

Condiţii pentru cererea ajutorului financiar

 • Crearea a cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finantare și să mențină locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului
 • Asigurarea cofinanțării în procent de minim 5% din valoarea eligibilă a proiectului.

Cofinaţarea minimă de 5% oferă doar 10 puncte. Pentru un punctaj maxim este nevoie de o cofinaţare de 15%.

Beneficiari Eligibili

Programul este destinat IMM-urilor cu capital privat românesc înfiinţate după data de 01.01.2020 care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • Nu au datorii la bugetul de stat la data depunerii.
 • Codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul programului, lista codurilor CAEN se regăseşte aici Listă coduri CAEN Start-Up – grupate în funcţie de punctaj.
 • Nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică.
 • Nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
 • Persoanele care au calitatea de asociaţi / acţionari sau administratori care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate.

Nu sunt eligibili operatorii economici ar căror acționarii sau asociații au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul măsurilor:

 • Ediţii anterioare Start-up Nation
 • “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” (Grant 2)
 • Schema de ajutor de stat dedicate activităților HoReca (Grant Horeca)

Cheltuieli Eligibile

Fiecare cheltuială efectuată trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților/subactivităților care sunt necesare desfăşurării activităţilor aferente codului CAEN pentru care se solicită finanţare și să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

A. Echipamente tehnologice, mijloace fixe

Echipamente tehnologice, cu excepția jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. și 2.3. din H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu excepția celor specificate de prezenta procedură de implementare.

În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță, echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și vehicule 100% electrice.

Achiziția de sisteme, instalații și echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și de vehicule 100% electrice, e considerată că întrunește criteriul de punctaj aferent dezvoltării durabile în cazul în care totalul cheltuielilor eligibile din această categorie este de minimum 5% din valoarea AFN.

Exemple de echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, precum și vehicule 100% electrice sunt: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, trotinete, 100% electrice, pompe de căldură, mini-eoliene, sisteme încălzire / răcire, compresoare aer, panouri și / sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, etc.

Nu sunt asimilate echipamentelor tehnologice mijloacele de transport explicitate conform art. 4.3.1 lit. c) sau subansamble pentru aceste mijloace de transport, cu excepția vehiculelor 100% electrice, și nici cheltuielile menționate la art.4.3.1 lit. f.)

B. Spaţii de lucru, producţie, prestări servicii şi comerţ

Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț. Valoarea activului ce urmează a fi achiziționat în cadrul Programului se va face pe baza unei evaluări a unui expert evaluator ANEVAR, cu excepția spațiilor mobile de lucru/ producție / prestări servicii / comerț.

Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinație locativă atât la momentul achiziției, cât și pe toată durata de implementare a Programului.

În categoria spații mobile de lucru / producție / prestări servicii / comerț sunt incluse și corturile pentru organizare evenimente și baloanele presostatice. Pentru spații mobile de lucru / producție / prestări servicii / comerț nu este necesar raport ANEVAR.

C. Mijloace de transport

Mijloace de transport, altele decât cele prevăzute la art. 4.3.1, lit. a), alin. (4): autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcațiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările și completările ulterioare.

Vehiculele 100% electrice vor fi asimilate echipamentelor prevăzute la 4.3.1 lit. a). Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri.

Pentru activitățile de rent-a-car, școli de șoferi și pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu este limitată valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate.

Cu excepția activităților prevăzute la alin. (2), autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul Programului în valoare eligibilă de maximum 50.000 lei (cu excepția celor 100% electrice) și maximum 1 autoturism / beneficiar.

În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfășoară și activități de transport de mărfuri în contul terților sau contra cost, aceasta nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziționarea de mijloace de transport marfă decât dacă se asigură, prin separarea activităților sau o distincție clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;

D. Mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie

Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;

E. Salarii, utilităţi, servicii contabilitate şi chirii

Salariile, utilitățile (energie electrică, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon și internet), serviciile de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spații de lucru, spații de producție sau spații pentru prestări servicii și comerț;

Pentru aplicanții, care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul Programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maximum 30.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont.

Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoțită de documentele care să ateste crearea a minimum 1 loc de muncă;

Pentru aplicanții, care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul Programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maximum 60.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării cererii de finanțare, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont.

Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoțită de documentele care să ateste crearea a minimum 2 locuri de muncă;

F. Pachet digital – Voucher de digitalizare

Pachet digital (voucher de digitalizare), care să conțină minimum site de prezentare a activității sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu dețin alt site, și care trebuie să fie funcțional la data depunerii cererii de rambursare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfășurării activității și semnătură electronică.

Pachetul digital poate conține și echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete.

Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul Programului sub sancțiunea respingerii la finanțare și este în valoare minimă de 25.000 lei.

Cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă și înainte de semnarea acordului de finanțare.

G. Active necorporale

Sunt eligibile cheltuielile privind activele necorporale referitoare la brevete de invenție, francize, etichetare ecologică.

Pentru francize se va prezenta dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din ţara de origine, cu traducere autorizată în limba romană.

H. Cursuri de dezvoltare antreprenorială

Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/ acționarul/ administratorul/ angajații societății aplicante, în valoare eligibilă de maximum 1.000 lei/persoană;

I. TVA

Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;

J. Consultanţă

Consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării în cadrul prezentului Program și pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maximum 10.000 lei;

Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanțare.

Furnizorii de servicii de consultanță eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizații furnizoare de consultanță care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfășurată una dintre activitățile incluse în cod CAEN-Rev2 diviziunea 70.

Societățile care furnizează servicii de consultanță în cadrul Programului Start –up Nation nu pot avea calitatea de furnizori pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul programului.

K. Plăcuţe informative

Două plăcuțe informative obligatorii, sub sancțiunea neacordării AFN, în valoare de maximum 500 de lei care vor fi plasate astfel:

 • una în interiorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (indoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepție, secretariat, loc de așteptare etc);
 • una în exteriorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru clienți, pe lângă spațiul unde se desfășoară activitatea (fațada stradală, intrare în clădire etc).

L. Cheltuieli financiare aferente creditelor şi garanţiilor

Cheltuieli financiare aferente creditelor/ garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării proiectelor acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.

Oportunutatea investiţiei

Prin program se poate obţine un ajutor financiar maxim în valoare de 100.000 lei pentru asumarea şi menţinerea unui loc de muncă, sau 200.000 lei pentru două locuri de muncă.

În ambele cazuri, ajutorul financiar poate reprezenta maxim 95% din cheltuielile eligibile. Diferenţa de 5% este reprezentată de către cofinţarea proprie.

TVA este considerat cheltuială eligibilă doar pentru societăţile neplătitoare de TVA.

Cheltuielile privind digitalizarea şi cursurile de dezvoltare sunt eligibile, iar valoarea eligibilă acoperă costurile lor.

Selecţia proiectelor

Admiterea finanţării se va face în baza punctajului obţinut la evaluarea formularelor de înscriere, în ordine descrescătoare.

Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 puncte, iar punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 puncte, iar departajarea în caz de egalitate se face în funcție de criteriile de evaluare din cadrul măsurii.

Criterii Evaluare

Criterii privind evaluarea on-line a planului de Afaceri Start-up Nation România 2022

Domeniu de Activitate
Cod CAEN
Procent din cifra de afaceri totala activitati productie + industrii creative conform situației ONRC
Punctaj
Procent CAEN ≥ 1% – 20 puncte20
Procent CAEN ≥ 0,1% < 1% – 15 puncte15
Procent CAEN < 0,1 – 10 puncte10

Lista codurilor caen grupate în funcţie de punctaj se regăseşte aici https://calandrinon-consult.ro/coduri-caen-start-up-nation/

Valoarea aportului propriu – Cofinanţare
Valoarea procentului aferent aportului propriu din valoarea eligibilă a proiectului.
Punctaj
Cofinanţare ≥ 15%20
Cofinanţare ≥ 10%15
Cofinanţare ≥ 5%10
Criterii aferente investiţiei
Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate echipamentelor tehnologice din valoarea cheltuielilor eligibile.
Punctaj
≥ 60%20
≥ 50%15
≥ 40%10
Criterii aferente componentei de dezvoltare durabilăPunctaj
DA10
NU0
Criterii aferente cursurilor de pregătire antreprenorială
Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat o formă de pregătire antreprenorială sau declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire antreprenorială până la momentul decontului.
Punctaj
DA5
NU0
Criterii aferente cursurilor de competențe digitale
Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat un curs de competențe digitale, sau declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unui curs de competențe digitale pînă la momentul decontului.
Punctaj
DA5
NU0
Criterii aferente debutului în afaceri
Asociații/acționarii au mai avut sau nu calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere pînă la momentul înființării societății cu care aplică.
Punctaj
NU10
DA0
Criterii aferente componentei de inovare a proiectului
Planul de afaceri este bazat / fundamentat pe o cercetare științifică sau pe un brevet de invenție.
Punctaj
DA10
NU0

Având în vedere că 100 de puncte se pot obţine doar pe baza unei cercetări ştiinţifice sau brevet de invenţie, care oferă 10 puncte, considerăm că un punctaj de 90 puncte oferă şanşe reale de finanţare.

Serviciu de consultanţă Start-Up Nation 2022

Serviciul de consultanță începe cu evaluarea eligibilității conform procedurii de implementare, calcularea punctajului preliminar și ajustarea acestuia pentru creșterea șanșelor de finanțare.

Semnarea contractului de consultanță, stabilirea obiectivelor proiectului și bugetul investiției în conformitate cu cheltuielile eligibile și grila de evaluare a programului.

Elaborarea planului de faceri, cererea de finanțare, documentației tehnice (buget, previziuni financiare și anexele necesare). Urmărirea procesului de analiză a dosarului de finanțare. Implementarea proiectului, redactarea cererilor de achiziție, a cererilor de plată și rambursare.

Redactarea raportărilor de monitorizare a proiectului necesare pentru o perioadă de 3 ani de la acordarea ajutorului financiar, suport și pregătirea actelor necesare pentru vizita în teren în urma implementării proiectului.

Costurile serviciului de consultanţă

1.700 lei Avans la semnarea contractului de colaborare.
8.000 lei implementarea proiectului pentru un ajutor finaciar de 100.000 lei,
sau
10.000 lei implementarea proiectului pentru un ajutor finaciar de 200.000 lei.

Costul pentru serviciul de consultanță în valoare de maximum 10.000 lei, este eligibil și decontabil prin proiect. Nu percepem TVA, preţurile sunt finale.

Formular Contact Start-Up

Prin formular ne dorim să colectăm minimul de informaţii necesare pentru a putea avea o discuţie şi a oferta serviciul de consultanţă.

Ideea de Afacere
Ajutor finaciar prin Start-Up Nation
Procentul minim de cofinţare
Situaţia juridică

Calculator Start-Up Nation România și Diaspora

Mai jos regăsiţi un mic calculator de punctaj pe baza criteriilor de evaluare. Vă recomandăm să folosiţi calculatorul pentru a simula un posibil punctaj.

Având în vedere că 100 de puncte se pot obţine doar pe baza unei cercetări ştiinţifice sau brevet de invenţie, care oferă 10 puncte, considerăm că un punctaj de 90 puncte oferă şanşe reale de finanţare.

Lasă un comentariu