Submăsura 4.1 – Exploatații agricole – componenta 4.1.1.

Planul Național Strategic (PNS) oferă oportunități de finanțare nerambursabilă fermierilor pentru achiziția de utilaje și investiții în exploatațiile agricole sau în procesarea produselor agricole.

Eligibilitatea
fermierilor

Pentru submăsura 4.1  – Exploatații agricole, sunt eligibili fermierii ce dețin o exploatație agricolă, indiferent de forma juridică de organizare, cât și formele asociative.

 • PFA, II, IF
 • SRL, SA, SNC, SCS, SCA
 • SRL, SNC, SCS, SA, SCA, SCCP;
 • Societate/ Cooperativă Agricolă;
 • Grup/ Organizație de Producători;
 • Institute/ stațiuni/ unități de cercetare – dezvoltare;
 • Composesorate, obști și alte forme asociative;

Persoanele fizice neatorizate nu sunt eligibile.

Valoarea
finanțării nerambursabile
submăsura 4.1

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile este stabilită în funcție de dimensiunea economică și tipul fermei.

Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

I. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 8.000 și 250.000 SO și pentru fermele zootehnice cu dimensiunea economică de minim 8000 și maxim 500.000 SO:

 • 350.000 euro pentru achiziții simple
 • 1.000.000 euro euro pentru achizițiile simple specifice culturii de sfeclă de zahăr la nivel de fermă (inclusiv tineri fermieri);
 • 50% intesitate

II. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 250 000 și 500.000 euro SO și fermele zootehnice având dimensiunea economică între 500.000 și 1 mil SO:

 • 400.000 euro pentru achiziții simple
 • 1.000.000 euro euro pentru achizițiile simple specifice culturii de sfeclă de zahăr la nivel de fermă (inclusiv tineri fermieri);
 • 50% intesitate

III. Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică peste 500.000 euro SO și peste 1.000.000 euro SO pentru sectorul zootehnic:

 • 400.000 euro pentru achiziții simple
 • 1.000.000 euro euro pentru achizițiile simple specifice culturii de sfeclă de zahăr la nivel de fermă (inclusiv tineri fermieri);
 • 30% intesitate

IV. Pentru cooperative, grupuri de producători și organizații de producători:

 • 1.500.000 euro euro pentru achizițiile simple specifice culturii de sfeclă de zahăr la nivel de fermă (inclusiv tineri fermieri);
 • 50% – 90% intesitate

Intensitatea se va putea majora cu 20 pp suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 70% pentru fermele din categoria I și 90% pentru formele asociative în cazul:

 1. Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta până la 40 de ani;
 2. Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;
 3. Investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice;
 4. Investițiilor colective (se aplică formelor asociative);

Cheltuieli eligibile
SUBMĂSURA 4.1
exploatații agricole

Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin submăsura 4.1.1:

 • Extinderea și/sau modernizarea fermelor vegetaleși a celor mixte;
 • Investiții necorporale legate de achizițiile simple;

Achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului (ex.: tractoare, remorci agricole/tehnologice, combine, utilaje agricole pentru efectuarea lucrărilor solului, înființarea și întreținerea culturilor, inclusiv utilaje și echipamente specifice culturii de sfeclă de zahăr precum combine, încărcătoare, semănători, mașini de erbicidat autopropulsate etc.).

Este considerată cheltuială eligibilă doar leasingul financiar, cu obligaţia ca bunul să intre în proprietatea beneficiarului până la ultima plată.

Cheltuieli cu achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013, legate de achizițiile simple;

Cheltuieli pentru consultanță, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.

Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în limita a 5% din totalul cheltuielilor eligibile.