Contract Consultanta Microgrant 2.000 euro

Contractul este un model standard de contract de Consultanţă pentru Microgrant 2000 euro care s-a redeschis – Runda 2, iar cererile se pot înregistra până în data de 30 Noiembrie 2021. Pentru consultanţă accesează serviciul de consultanţă sau poţi să mă suni +40771187791, Ciprian.

CONTRACT DE CONSULTANŢĂ

Nr. ….., data …./…./……

PARTILE CONTRACTANTE

Art.1

Societatea comercială CALANDRINON CONSULT SRL cu sediul în ORADEA, str. IROFTE GRIGORE, nr. 1, bloc S60 ap 71, Judeţul Bihor, înregistrata la Registrul Comerţului Bihor sub numărul J05/591/2015, având contul nr. RO86BTRLRONCRT0295240501, deschis la Banca Transilvania, codul fiscal nr. 34372467, email calandrinon.consult@gmail.com, prin reprezentantul legal Sava Cristina, în calitate de consultant.

şi

PFA/SRL…………………………, cu sediul în ……………….., ………………., Judeţul ………………, înregistrat la Registrul Comerţului ………………… sub numărul …………………, codul fiscal nr… ……………………….., email …………………………………, prin reprezentantul legal ……………………………………………………….., în calitate de client,

au convenit încheierea prezentului contract de consultanţă, cu respectarea urmatoarelor clauze:

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2

Consultantul va asigura urmatoarele servicii:

a) Creare cont în platforma (site-ul) https://granturi.imm.gov.ro/ , depunere cerere de înscriere în cadrul măsurii 1 – “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanța de Urgență nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 şi semnarea contractului de finanţare (Anexa 2 Contract de finanţare M1 – aferent procedurii de implementare Microgrant). Crearea contului se va realiza după semnarea contractului de consultanţă, iar cererea de înscriere se va depune în prima zi a perioadei de depunere.

b) Întocmire Anexa 8 Raport de progress M1 aferentă procedurii de implementare.

Astfel consultantul va depune toate actele necesare în vederea accesării micrograntului mai sus menţionat  şi va depune raportul de progres în urma implementării.

DURATA CONTRACTULUI

Art.3

Prezentul contract se încheie pe o durată de 6 luni  începand cu data semnării prezentului contract  până la data plăţii ultimei facturi aferente întocmirii Raportului de Progres, serviciu ofertat în obiectivul contractului, aliniat b) Art. 2

PREŢ ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

Art.4

Clientul este de acord să plătească consultantului  valoarea de 130 Euro pentru depunerea cererii de înscriere (aliniat a) Art.2), doar dacă acesta va fi eligibil pentru semnarea contractului de finanţare (Anexa 2 Contract de finanţare M1 – aferent procedurii de implementare Microgrant).

Clientul este de acord sa plătească consultantului  valoarea de 60 Euro pentru depunere Anexa 8 Raport de progress M1, în maxim 89 de zile de la data semnării contractului de finantare (Anexa 2 Contract de finantare M1 – aferent procedurii de implementare Microgrant) între client si Agenţia pentru IMM.

Plata se va realiza prin transfer bancar pe bază de facturi conform prezentului contract şi se va realiza astfel:

130 Euro aferenţi serviciului menţionat la aliniatul a) din Art.2  în maximum 7 zile calendaristice de la semnarea contractului de finanţare (Anexa 2 Contract de finanţare M1 – aferent procedurii de implementare Microgrant) între client şi Agenţia pentru IMM.

60 Euro aferenţii serviciului menţionat la aliniatul b) din Art.2 înainte de depunerea Anexei 8 Raport de progress M1 aferentă procedurii de implementare.

OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE

Art.5

Consultantul se obligă:

a) să asigure clientului serviciile stipulate în prezentul contract;

b) să asigure aceste servicii la capacitatea şi eficienţa sa maximă conform prezentului contract.

c) să nu se angajeze într-o activitate în conflict cu interesele clientului.

Art.6

Clientul se obligă:

a) să plătească consultantului preţul serviciului de consultanţă în condiţiile stabilite prin prezentul contract;

b) să ramburseze consultantului cheltuielile făcute de acesta în numele clientului, şi cu care clientul este de acord în prealabil, pe baza unui act adiţional la aferentul contract.

c) să furnizeze toate documentele necesare depunerii cererii de înscriere şi întocmire a Anexa 8 Raport de progress M1.

d) să furnizeze informaţiile necesare complete şi corecte în fiecare detaliu.

RASPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.7

În cazul în care clientul îşi execută cu întarziere obligaţia de plată a preţului, va plăti penalităţi de întârziere de 1% din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere.

Clientul este răspunzător pentru toate daunele şi prejudiciile rezultate din furnizarea incorectă a datelor şi informaţiilor necesare pentru serviciile stipulate în contract.

FORŢA MAJORĂ

Art.8

Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

CAUZE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

Art.9
Acest contract încetează în una din următoarele situaţii:

a) expirarea duratei stipulate în contract;

b) consultantul este angajat sau este pe cale de a se angaja într-o afacere sau activitate care contrazice afacerile clientului;

c) clientul încalcă vreuna din clauzele inserate în prezentul contract.

Art.10
Indiferent de cauza de incetare, clientul va plăti consultantul pentru munca prestată.

LITIGII
Art.11
Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legatură cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

Art.12
Daca părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluţionare către instanţa de judecată competentă din Municipiul Oradea. Aceasta va soluţiona litigiile în conformitate cu regulamentul şi regulile sale de procedura, pe baza prevederilor prezentului contract şi a dreptului material roman.

CLAUZA STANDARD PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Art.13

Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal.

Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator de date sau imputernicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii.

Prin urmare, Părțile confirmă respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la:

● capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul informațiilor personale

● informarea in caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72 ore și, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securităţii datelor a ajuns în atenția acestuia,

● îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016.

Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemena perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului.

Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod. Prin urmare, Părșile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce priveşte obligațiile asumate prin această clauză:

● vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal

● vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor

● se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare

● se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau transportului și că este posibil să verifice și să stabilească către care organisme se doreşte să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor

● se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de prelucrare a datelor

● se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul incheiat între Părți

● se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală

● se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat

NOTIFICARI
Art.14
Toate notificările trebuie să se facă în scris şi electronic prin email şi să se remită la adresa precizată la sediul social al consultantului.

CONSULTANT
Calandrinon Consult Srl
Reprezentant legal
Sava Cristina

Semnatura  
CLIENT

Reprezentant legal
Semnatura    ………………………………….

Împuternicire depunere

Împuternicirea este preluată din procedură şi trebuie semnată doar olograf. Nu este necesar semnarea ei la notar.

Anexa 9 M 1 la procedura programului

ÎMPUTERNICIRE

Subsemnatul …………………………., legitimat prin BI/CI seria …….. nr. ………. având funcția de UNIC ASOCIAT, reprezentant legal al ……………………. CUI …………………………..  cu sediul în în ………………………………………….. împuternicesc pe Dl/Dna SAVA CRISTINA, să reprezinte entitatea pe care o reprezint legal, în toate acțiunile necesare implementării măsurilor instituite prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Împuternicitul va întreprinde toate acțiunile și va semna toate documentele necesare entității juridice ……………………………. în implementarea măsurilor de sprijin, în numele și pentru Reprezentantul legal.

REPREZENTANT LEGAL AL:  …………………………………..                                                                                        

Nume Prenume :  ………………………………………..                                                                                            

Data

……………………………………….

Semnătura………………