Digitalizare IMM

Programul Digitalizare IMM este o schemă de ajutor de stat/minims pentru digitalizarea IMM-urilor în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Grant Digitalizare

Microîntreprinderi (sub 10 angajați)
20.00030.000 euro
10% – cofinanțare

Întreprinderi mici (sub 50 angajați)
20.00050.000 euro
10% – cofinanțare

Întreprinderi mijlocii (sub 250 angajați)
20.000100.000 euro
10% – cofinanțare

Eligibilitate

 • IMM – uri (micro, mici, mijlocii)
 • înființate înainte de 31.12.2021
 • activitate neîntreruptă în 2022
 • profit >0 în 2021

Activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN autorizat la data de 31 decembrie 2021.

Condiții cumulative eligibilitate

Art. (2) Solicitanții eligibili îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au calitatea de întreprinderi mici, mijlocii sau microîntreprinderi (IMM-uri). Calitatea trebuie să existe atât la data depunerii aplicației de proiect, cât și la data semnării contractului de finanțare;

b) sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2021;

c) nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022;

d) au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul 2021;

e) se angajează să suporte din resurse proprii cofinanțarea prevăzută în condițiile prezentei scheme de ajutor;

f) nu desfășoară activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, activități din domeniul jocurilor de noroc, precum și cele care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare;

g) nu dețin pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare;

h) nu intră în categoria de „întreprinderi aflate în dificultate”, așa cum acestea sunt definite în cuprinsul prezentei scheme de ajutor;

i) nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;

j) nu fac obiectul unui ordin de recuperare, în urma unei decizii privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și/sau incompatibil cu piața comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.

k) nu au legătură cu industria de tutun (producție, distribuție, prelucrare și comerț);

l) nu prevăd clonarea în scopuri reproductive; nu desfășoară activități destinate modificării patrimoniului genetic al ființei umane care ar putea face astfel de schimbări ereditare, activități de creare a embrionilor umani exclusiv în scopul cercetării sau în scopul obținerii de celule stem, inclusiv de către mijloace de transfer nuclear de celule somatice;

m) nu desfășoară activități de jocuri de noroc (producție, construcție, distribuție, prelucrare, comerț sau software conex);

n) nu desfășoară comerț sexual;

o) nu implică animale vii în scopuri experimentale și științifice în măsura în care respectarea „Convenției Consiliului Europei pentru protecția animalelor vertebrate utilizat în scopuri experimentale și în alte scopuri științifice ”nu poate fi garantată;

p) nu desfășoară activități de dezvoltare imobiliară, financiare, cum ar fi achiziționarea sau tranzacționarea cu instrumente financiare.

q) nu desfășoare activități legate de exploatare/extracție, prelucrare, distribuție, depozitare sau arderea combustibililor fosili solizi și a petrolului, precum și investiții legate de extracția gazelor.

r) solicită ajutor de minimis a cărui valoare se încadrează in limitele prevăzute.

Nu pot beneficia de finanțare în condițiile prezentului ghid întreprinderile al căror reprezentant legal, la data depunerii aplicației de proiect și pe întreaga perioadă de evaluare, selecție și contractate se află în următoarele situații: 

 1. A fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
 2. Este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naționale/unionale în vigoare, sau se află într-o situație care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectului;
 3. A indus în eroare cu intenție o Autoritate de management, un Organism intermediar sau o comisie de evaluare și selecție, prin furnizarea de informații incorecte/false în cadrul prezentului apel de proiecte sau al altor apeluri de proiecte derulate pentru finanțare din programele operaționale în oricare dintre perioadele de programare;
  A încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare și selecție sau furnizorul/administratorul schemei de ajutor de minimis pe parcursul procesului de evaluare și selecție a apelului de proiecte aferent acestei scheme de ajutor sau a altor apeluri de proiecte derulate pentru finanțare din programele operaționale în oricare dintre perioadele de programare.

Activități/acțiuni sprijinite

Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice care să sprijinite
IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale precum:

 • achiziții de hardware TIC;
 • achiziții de echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale;
 • dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;
 • achiziții de tehnologii blockchain;
 • achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality;
 • achiziționarea unui site de prezentare;
 • achiziția de servicii de tip cloud și IoT;
 • instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC;
 • consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-uril etc.


Toate investițiile vor fi conforme cu criteriile de selecție ale următoarelor câmpuri de
intervenție prezentate în anexa VII la Regulamentul (UE) 2021/241: 010 (alocare de 315
milioane EUR), 012 (alocare de 35 de milioane EUR).

Cheltuieli Eligibile

a) cheltuieli cu servicii de consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația tehnică realizată, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare;

b) cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC, de echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții digitale și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii blockchain etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune;

c) cheltuieli aferente realizării rețelei LAN/WiFi;

d) cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor/licențelor software, cheltuieli pentru configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, cheltuieli pentru implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Mangement), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), tehnologii blockchain, soluții E-Commerce etc. și  integrarea acestora in BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;

e) cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei;

f) cheltuieli aferente achiziționării/închirierii pe perioada de implementare și durabilitate
a proiectului, a unui nume de domeniu nou;

g) cheltuieli cu servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;

h) cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;

i) cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securitatii cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;

j) cheltuieli cu serviciile pentru auditare tehnică IT (elaborare raport tehnic IT); Entitățile care furnizează astfel de servicii nu pot avea calitatea de furnizori și pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul unui proiect.

k) cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC (cheltuială obligatorie în procent de maxim 10% din valoarea finanțată). În cadrul acestei categorii de cheltuieli vor fi cuprinse obligatoriu și cursuri în domeniul IT pentru persoanele responsabile cu conducerea și controlul întreprinderii, cursuri care să aibă rolul de a-i ajuta pe aceștia să conștientizeze rolul digitalizării în creșterea unei întreprinderi. Cursurile de competențe digitale trebuie să fie acreditate Autoritatea Națională pentru Calificări sau /și cu recunoaștere națională/ internațională etc.

Cheltuielile prevăzute la lit. a) și j) nu pot depăși, cumulat, 10% din valoarea eligibilă a proiectului.

Activități Neeligibile

În cadrul prezentului apel de proiecte, nu sunt eligibile următoarele:

a) întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului și acvaculturii

b) întreprinderile care își desfășoară activitatea în domeniul  producției primare de produse agricole

c) întreprinderile care-și desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

 • atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor în cauză achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de întreprinderile în cauză;
 • atunci când ajutorul este condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producătorii primari;

d) activitățile legate de export către țări terțe sau către state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export

e) ajutoarele condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate;

f) ajutoarele acordate pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri.

g) întreprinderile pentru care se constată că au desfășurat în ultimul an fiscal activități autorizate (așa cum rezultă din certificatul constatator ONRC) în domeniile din următoarele clase CAEN:

5829Activități de editare a altor produse software
6201Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
6202Activități de consultanță în tehnologia informației
6203Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6209Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6311Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312Activități ale portalurilor web
6399Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
7211Cercetare-dezvoltare in biotehnologie
7219Cercetare-dezvoltare in alte științe naturale si inginerie

Un solicitant care își desfășoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât și în sectoare/domenii neeligibile, așa cum sunt menționate la alin. (3), mai puțin lit. g), poate beneficia de finanțare pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități, ca urmare a semnării contractului de finanțare.

Accesare

Programul face parte din PNRR (PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ), apelul este competitiv, iar selecția proiectelor se face pe baza grilei de evaluare tehnică și financiară.

Criterii de selecție

I Criterii referitoare la rentabilitatea activității
Aceste criterii sunt utilizate pentru a evita alocarea fondurilor externe nerambursabile în activități care nu sunt rentabile iar în acest context decizia de finanțare pentru digitalizare nu este sustenabilă:

a) Rentabilitatea activității operaționale – maxim 15 puncte
Este indicator de măsurare a activității operaționale (curente) a solicitantului determinat pe baza ultimelor situații financiare depuse la Ministerul Finanțelor.

Formulă calcul: R_op = (π_op2021/CA_netă) ×100 [%]

b) Evoluția profitului operațional – maxim 15 puncte
Indicatorul care măsoară tendința pe care o înregistrează profitul operațional de-a lungul unei perioade de timp, ca indicator de rentabilitatea pentru activitate curentă.

Formulă calcul: ∆π_op = (π_op2021-π_op2020)/π_op2020 [%]

II – Criterii referitoare la alocarea de fonduri pentru digitalizare și inovare la proiectul depuse pentru finanțare:

a) Rata activelor de digitalizare și inovare deținute de companie – maxim 20 puncte
Indicatorul urmărește alocarea de fonduri de către solicitanți pentru achiziția de active destinate digitalizării și inovării iar din perspectiva apelului de proiecte urmărește să faciliteze accesul la fonduri externe nerambursabile pentru acele categorii de solicitanți pentru care gradul de digitalizare și inovare este destul de scăzut.

Formulă calcul: R_ADI = (A_di/A_t)×100[%]

b) Impactul proiectului de digitalizare asupra activității operaționale – maxim 20 puncte
Indicatorul măsoară impactul proiectului asupra activității operaționale determinat prin creșterea productivității muncii.

Formulă calcul: ∆W_PD=(W_PD-W_2021)/W_2021 ×100[%]

c) Impactul proiectului de digitalizare asupra rentabilității – maxim 15 puncte
Indicatorul urmărește ca fondurile alocate pentru digitalizarea activității companiei să aibă impact asupra sustenabilității activității operaționale desfășurate de către solicitanți.

Formulă calcul: R_PD = (VNA_PD/CI)×100

d) Proiectul de digitalizare se implementează în unul din următoarele domenii de activitate considerate prioritare la nivel național0 sau 10 puncte

 • industrie alimentară;
 • industrie prelucrătoare;
 • industrie auto;
 • construcții;
 • transport și distribuție;
 • producție;
 • servicii adresate populației;
 • turism;

e) Apartenența la soldul balanței comerciale 0 sau 5 puncte

 • sold pozitiv – 5 puncte;
 • sold negativ – 0 puncte;

Punctajul maxim ce poate fi obținut este de 100 puncte, iar punctajul minim pentru eligibilitate este de 50 puncte.

Revenim prin formular cu documentele necesare pentru calculul punctajului, informații suplimentare și oferta pentru serviciul de consultanță.

Calendar

 • Dată publicare ghid: 15.12.2022
 • Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 01.02.2023, ora 10.00
 • Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31.03.2023, ora 24:00
 • Perioadă etapă evaluare proiecte: 01.04.2023 – 31.05.2023
 • Perioadă estimativă etapă I de semnare a contractelor: 30 iunie 2023
 • Perioadă estimativă etapă II de semnare a contractelor: 31 august 2023

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email
Skype
Twitter
LinkedIn
Print
Reddit

Lasă un comentariu

ACCESEAZĂ