Finanțare Nerambursabilă maxim 5.000.000 € – Tranziție Justă

Apelul face parte din programul operațional Tranziție Justă și se adresează întreprinderilor mici și mijlocii cu o finanțare nerambursabilă maximă de 5.000.000 €, județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova, Mureș.

Eligibilitate

  • IMM-uri (Întreprinderi Mici și Mijlocii)
  • Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova, Mureș
  • Înființațe cel târziu la 31.12.2021
  • Profit 2022 > 0
  • Cod CAEN eligibil
  • Fără datori
  • Nu sunt în dificultate
  • Activitate neîntreruptă 2022-2023

Finanțare

Pentru fiecare 500.000 euro accesați este necesar realizarea unui loc de muncă.

Pentru eligibilitate, investițiile propuse trebuie să fie investiții inițiale, în sensul normelor ajutorului de stat regional.

Înseamnă o investiție în active corporale și necorporale legată de demararea unei unități noi, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producție al unei unități existente;

1. Crearea unei unități noi
De regulă, crearea unei unități noi se poate realiza prin construirea și dotarea unui spațiu de producție/prestare servicii, în scopul demarării activității vizate prin proiect.

Poate fi considerată investiție inițială legată de crearea unei noi unități inclusiv investiția ce constă în reconversia unui imobil existent în scopul demarării unei noi activități. Prin imobil neutilizat se întelege acel imobil care nu a fost utilizat în mod constant în nici o activitate în anul curent depunerii cererii de finanțare și doi ani calendaristici anteriori depunerii cererii de finanțare.

Unitatea nou creată trebuie să fie autonomă, respectiv să nu constituie o extindere simplă a capacității de producție a unei unități existente.

2. Extinderea capacității unei unități existente
Ca urmare a investiției, unitatea existentă este pusă într-o situație în care poate produce mai mult, din cel puțin unul din produsele deja realizate în unitate, fără ca procesul general de producție să fie fundamental schimbat.

Extinderea capacității de producție/prestare servicii presupune menținerea sortimentației și a proceselor de producție deja existente și creșterea volumului producției ca urmare a investiției.

3. Diversificarea producției unei unități
Diversificarea prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate. Diversificarea producției presupune că noile produse/servicii se adaugă gamei sortimentale deja fabricate/prestate.

Acțiuni sprijinite

a) lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI). Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente investiției inițiale propuse prin proiect.

b) achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, cu excepția mijloacelor de transport.

c) achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul implementării măsurilor legate de contribuția la dezvoltarea durabilă punctate în cadrul evaluării tehnice și financiare (criteriul 6).

Brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect.

Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 5% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

Activele necorporale trebuie să îndeplinească inclusiv următoarele condiții cumulative :
– trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;
– trebuie să fie amortizabile;
– trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul (beneficiarul ajutorului)
– trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum trei ani de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului.

Capitolul 1
Cheltuieli pentru amenajarea terenului

1.1.

Amenajarea terenului

1.2.

Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială

Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Capitolul 3

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

3.1.

Studii de teren

3.2.

Obţinere avize, acorduri, autorizaţii

3.3.

Comisioane, cote si taxe

3.4.

Proiectare şi inginerie

3.5.

Asistenţă tehnică

Capitolul 4

Cheltuieli pentru investiţia de bază

4.1.

Construcţii şi instalaţii

4.2.

Dotări (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj, dotări)

4.3.

Active necorporale

4.3.1.

Cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte

drepturi şi active similare

4.3.2.

Cheltuieli cu Certificarea / recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un

organism de certificare acreditat

4.3.3.

Cheltuieli cu Certificarea / recertificarea sistemelor de management al calității

Capitolul 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de şantier, conexe organizării de şantier

5.2.

Cheltuieli diverse şi neprevăzute

Capitolul 6
Cheltuieli cu privind activităţi de formare profesională

Capitolul 7

Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare

Apelul este competitiv, iar proiectele se vor evalua conform criteriilor stabilite în Grila de evaluare tehnica si financiara.

Consultanță

Vă putem ajuta cu proiecte realiste și fezabile, ce pot fi implementate ușor, în conformitate cu obiectivele și prevederile programului de finanțare.

Evaluare
Eligibilitate

Cerere Finanțare

Implementare
Proiect

Procedură
Achiziții

Monitorizare
Raportare

Expertize
Audit

Contact

Prin formularul de contact ne dorim minimul de date pentru a verifica eligibilitatea societății și a avea o discuție preliminară.


Investiție dorită:

Tranziție Justă

Se adresează IMM-urilor (Microîntreprinderi, Întreprinderi Mici și Mijlocii) din județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș.

Regăsiți în continuare programele de finanțare nerambursabile din cadrul programului Tranziție Justă destinate IMM-urilor.

Finanțare Nerambursabilă maxim 5.000.000 € – Tranziție Justă

Finanțare Nerambursabilă maxim 5.000.000 € – Tranziție Justă
Apelul face parte din programul operațional Tranziție Justă și se …
Citește

Finanțare Nerambursabilă maxim 2.000.000 € – Tranziție Justă

Finanțare Nerambursabilă maxim 2.000.000 € – Tranziție Justă
Apelul face parte din programul operațional Tranziție Justă și se …
Citește

Share

Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Twitter
Email
Skype

Lasă un comentariu

ACCESEAZĂ