Microindustrializare

Ghidul de finanțare pentru pentru programul de Microindustrializare a fost lansat de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului în 29 Martie 2022. Ghid și grila de evaluare disponibile la adresa http://turism.gov.ro/web/2022/03/29/proiect-de-procedura-de-implementare-microindustrializare-fabricat-in-romania/

Program finațare Microindustrializare - Calandrinon Consult Srl
Program finațare Microindustrializare – Calandrinon Consult Srl

Obiectivul Programului naţional multianual de Microindustrializare  îl constituie susţinerea investiţiilor în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedură, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din aceste sectoare, promovarea producției interne și a conceptului “Fabricat în România”.

Valoarea maximă a ajutorului oferit este de 500.000 lei pentru un proiect, aproximativ 100.000 euro/proiect.

Eligibilitate

Pot beneficia de prevederile programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) înființate până la data de 31.12.2019 inclusiv și care crează cel puțin un loc de muncă prin implementarea proiectului.

Ca domenii, sunt eligibile pentru programul de microindustrializare societățile care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:

Diviziune CAENDomeniu de activitate eligibil
10Industria alimentară
11Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate;
13Fabricarea produselor textile;
14Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
15Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;
16Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;
17Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;
1811Tipărirea ziarelor;
1812Alte activitati de tipărire n.c.a.;
  
20Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059.
21Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;
22Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
23Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
24Industria metalurgică;
25Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii – cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;
26Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
27Fabricarea echipamentelor electrice;
28Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;
29Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;
  
30Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040;
31Fabricarea de mobilă;
32Alte activităţi industriale n.c.a.

Lista completă a codurilor CAEN eligibile aferente diviziunilor de mai sus se regăsește în articolul Coduri CAEN eligibile Microindustrializare, sunt grupate în funcție de punctajul obținut prin grila de evaluare a proiectelor.

Cheltuieli Eligibile Microindustrializare

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

A. Echipamente tehnologice

Echipamente tehnologice, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale.  

În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță,  echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, autoturismele 100% electrice.

Nu sunt asimilate echipamentelor tehnologice mijloacele de transport explicitate conform art 4.3.1 lit. c)sau subansamble pentru aceste mijloace de transport, cu excepția autoturismelor 100% electrice și nici cheltuielile menționate la art.4.3.1 lit. f.)

B. Achiziția de spații

Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de comerț sau servicii şi spaţii de depozitare. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / depozitare.

Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă atât la momentul achiziției cât și pe toată durata de implementare a programului.

Pentru spații mobile de lucru / comerț / servicii / depozitare nu este necesar raport ANEVAR.

C. Mijloace de transport

Mijloace de transport: autoturisme, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare. Autoturismele 100% electrice vor fi asimilate echipamentelor prevăzute la 4.3.1 lit. a).

Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri.

Pentru activitățile eligibile în cadrul programului, autoturismele sunt eligibile în valoare eligibilă de maxim 50000 lei, exceptând autoturismele 100% electrice și maxim 1 autoturism / beneficiar.

În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o distincţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;

D. Mobilier, birotică şi sisteme de protecţie

Este eligibilă achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;

E. Salariile, utilitățile și servicii

Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de depozitare sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;

Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 5.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile, iar pentru două locuri de muncă valoarea cheltuielilor eligibile este de 10.000 lei.

Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoțită  de documentele care să ateste angajarea locurilor de muncă;

F. Pachet digital (voucher de digitalizare)

Pachet digital (voucher de digitalizare) care să conțină minim site de prezentare a activității sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfășurării activității și semnatură electronică.

Opțional și suplimentar, pachetul digital poate conține și echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, telefoane smart, tablete.

Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul programului și este în valoare eligibilă de maxim  25000 lei. Cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă și înainte de semnarea acordului de finanţare.

G. Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei

Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi/sau pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 8000 lei, decontabilă în cererea de rambursare;

Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanţare.

Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.

Societățile, asociații/acționarii societăților care furnizează servicii de consultanță în cadrul programului nu pot avea calitatea de furnizori pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul programului.

Ghidul este consultativ, iar suma eligibilă pentru consultanță se va modifica, aproximativ 5% din valoarea proiectului.

H. Plăcuțe informative obligatorii

Două plăcuțe informative obligatorii “Finanțat prin programul de comerț și servicii de către Guvernul României” în valoare de maxim 500 de  lei care vor fi plasate astfel:

-una în interiorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (indoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepție, secretariat, loc de așteptare etc);

-una în exteriorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru clienți, pe lângă spațiul unde se desfășoară activitatea (fațada stradală, intrare în clădire etc);

Modelul și formatul plăcuțelor informative vor fi afișate pe site-ul ministerului și al AIMMAIPE.

I. Cheltuieli aferente creditelor/garanțiilor

Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului. Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe bază de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de după momentul semnării acordului de finanțare, pentru perioada de implementare.

Fiecare cheltuială efectuată trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților/subactivităților care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN, autorizat la momentul înscrierii, pentru care se solicită finanţare, așa cum sunt detaliate activitățile codului CAEN în “Clasificarea activităţilor din economia naţională- CAEN Rev 2”, cu excepția sumei forfetare.

Oportunitatea programului

Prin programul de microindustrializare se poate obţine un ajutor financiar maxim în valoare de 500.000 lei, aproximativ 100.000 euro, iar selecția proiectelor se face în funcție de punctajul obținut conform grilei de evaluare a programului.

Grila de evaluare a programului

Criteriu de evaluarePunctaj
  
Profit net la 31.12.2021 
Societatea A obţinut profit net la 31.12.20215
Societatea NU a obţinut profit net la 31.12.20210
  
Domeniul de activitate 
Cod CAEN punctat cu 15 puncte15
Cod CAEN punctat cu 10 puncte10
Cod CAEN punctat cu 5 puncte5
Lista codurilor CAEN grupate în funcție de punctaj se regăsește în articolul Coduri CAEN eligibile Microindustrializare.
 
Management, resurse umane 
Număr mediu de cel puţin 3 angajaţi la 31.12.202115
Număr mediu de cel puţin 2 angajaţi la 31.12.202110
Număr mediu de cel puţin 1 angajat la 31.12.20215
Întreprinderea nu are angajaţi la 31.12.20210
  
Rezultate aşteptate după finanțare 
Locuri de muncă create prin program ≥ 210
Locuri de muncă create prin program = 15
Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus creat pentru 1 absolvent incepand cu anul 2019, persoană cu dizabilități, persoană defavorizată  sau refugiat din Ucraina5
Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele de mai sus creat pentru 1 absolvent incepand cu anul 2019, persoană cu dizabilități, persoană defavorizată  sau refugiat din Ucraina10
  
Ponderea investitiilor 
Mai mare de 60% în echipamente tehnologice15
Mai mare de 50% în echipamente tehnologice10
Mai mare de 40% în echipamente tehnologice5
  
Desfăşoară efectiv activitate autorizată pe codul CAEN  
Vechime activitate autorizată 24 de luni10
Vechime activitate autorizată între 12-24 luni5
Vechime activitate autorizată < 12 luni0
  
Valoarea aportului propriu – cofinanțare 
Cofinanțare ≥ 25%15
Cofinanțare ≥ 20%10
Cofinanțare < 20%0
  
Componentă de dezvoltare durabilă* 
DA*5
NU0

* Se consideră că proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă în cazul în care prin implementarea programului sunt achiziționate instalaţii/echipamente/vehicule specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, conform cu prevederile procedurii de implementare a programului.

Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte. Selectarea proiectelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.

Cofinanțarea minimă este de 15%, dar nu oferă punctaj în grila de evaluare. Pentru punctaj maxim la aceast criteriu vă recomandăm o cofinanțare mai mare de 25% din valoarea de investiție.

Consultanţă Microindustrializare

Serviciul de consultanță începe cu evaluarea eligibilității conform procedurii de implementare, calcularea punctajului preliminar și ajustarea acestuia pentru creșterea șanșelor de finanțare.

Semnarea contractului de consultanță, stabilirea obiectivelor proiectului și bugetul investiției în conformitate cu cheltuielile eligibile și grila de evaluare a programului.

Elaborarea planului de faceri, cererea de finanțare, documentației tehnice (buget, previziuni financiare și anexele necesare). Urmărirea procesului de analiză a dosarului de finanțare. Implementarea proiectului, redactarea cererilor de achiziție, a cererilor de plată și rambursare.

Redactarea raportărilor de monitorizare a proiectului necesare pentru o perioadă de 3 ani de la acordarea ajutorului financiar, suport și pregătirea actelor necesare pentru vizita în teren în urma implementării proiectului.

Cost consultanță

2.000 lei Avans la semnarea contractului de consultanță.
4% din ajutorul financiar obținut pentru Implementarea Proiectului (suma este eligibilă și decontabilă prin proiect, punctul G. Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei).

Nu percepem TVA, preţurile sunt finale.

Formular Microindustrializare

Prin formular ne dorim să colectăm minimul de informaţii necesare pentru a putea avea o discuţie preliminară, evaluarea eligibilității și a punctajului preliminar.

Calculator punctaj

Calculatorul oferă un mod ușor de a ajusta punctajul în funcție de grila de evaluare a programului. Pentru încadrarea activității în coduri CAEN punctate cu 15, 10 sau 5 puncte consultați lista Coduri CAEN eligibile Microindustrializare.

Share Microindustrializare

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email
Skype
Twitter
LinkedIn
Print
Reddit
Program de finațare Microindustrializare

Lasă un comentariu

ACCESEAZĂ