Comerț și Servicii

Ghidul de finanțare pentru pentru programul de Comerț și Servicii a fost lansat de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului în 29 Martie 2022, sursă informație și ghid disponibil pentru consultare la adresa http://turism.gov.ro/web/2022/03/29/proiect-de-procedura-de-implementare-comert-si-servicii/

Program de finannțare Comerț și Servicii - Serviciu de Consultanță
Serviciu de consultanță pentru programul Comerț și Servicii lansat de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului în 29 Martie 2022.

Programul reprezintă o măsură de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în sectoarele de comerț și servicii printr-un ajutor financiar nerambursabil în valoare maximă de 300.000 lei, aproximativ 60.000 euro.

Obiectivul principal al schemei de minimis fiind sprijinirea operatorilor economici în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice, digitalizarea companiilor românești precum și creșterea capacităților de promovare și comerț on-line.

Beneficiari Eligibili

Pot beneficia de prevederile programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) înființate până la data de 31.12.2019 inclusiv și care crează cel puțin un loc de muncă prin implementarea proiectului;

Beneficiarii care au mai multe societăți pot aplica în cadrul programului doar cu una dintre societăți.

Lista codurilor CAEN pentru care se poate solicita finanţare se regăsește în articolul Coduri CAEN eligibile Comerț și Servicii și sunt grupate în funcție de punctajul obținut.

Cheltuieli Eligibile

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:

A. Echipamente tehnologice

Echipamente tehnologice, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale.  

În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță,  echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, autoturismele 100% electrice.

Nu sunt asimilate echipamentelor tehnologice mijloacele de transport explicitate conform art 4.3.1 lit. c)sau subansamble pentru aceste mijloace de transport, cu excepția autoturismelor 100% electrice și nici cheltuielile menționate la art.4.3.1 lit. f.)

B. Achiziția de spații

Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de comerț sau servicii şi spaţii de depozitare. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / depozitare.

Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă atât la momentul achiziției cât și pe toată durata de implementare a programului.

Pentru spații mobile de lucru / comerț / servicii / depozitare nu este necesar raport ANEVAR.

C. Mijloace de transport

Mijloace de transport: autoturisme, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare. Autoturismele 100% electrice vor fi asimilate echipamentelor prevăzute la 4.3.1 lit. a).

Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri.

Pentru activitățile eligibile în cadrul programului, autoturismele sunt eligibile în valoare eligibilă de maxim 50000 lei, exceptând autoturismele 100% electrice și maxim 1 autoturism / beneficiar.

În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o distincţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;

D. Mobilier, birotică şi sisteme de protecţie

Este eligibilă achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;

E. Salariile, utilitățile și servicii

Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de depozitare sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;

Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul programului, valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 5.000 lei din valoarea cheltuielilor eligibile, iar pentru două locuri de muncă valoarea cheltuielilor eligibile este de 10.000 lei.

Decontarea se face în baza cererii beneficiarului însoțită  de documentele care să ateste angajarea locurilor de muncă;

F. Pachet digital (voucher de digitalizare)

Pachet digital (voucher de digitalizare) care să conțină minim site de prezentare a activității sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfășurării activității și semnatură electronică.

Opțional și suplimentar, pachetul digital poate conține și echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, telefoane smart, tablete.

Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul programului și este în valoare eligibilă de maxim  25000 lei. Cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă și înainte de semnarea acordului de finanţare.

G. Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei

Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi/sau pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 8000 lei, decontabilă în cererea de rambursare;

Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanţare.

Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.

Societățile, asociații/acționarii societăților care furnizează servicii de consultanță în cadrul programului nu pot avea calitatea de furnizori pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul programului.

Ghidul este consultativ, iar suma eligibilă pentru consultanță se va modifica, aproximativ 5% din valoarea proiectului.

H. Plăcuțe informative obligatorii

Două plăcuțe informative obligatorii “Finanțat prin programul de comerț și servicii de către Guvernul României” în valoare de maxim 500 de  lei care vor fi plasate astfel:

-una în interiorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (indoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepție, secretariat, loc de așteptare etc);

-una în exteriorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru clienți, pe lângă spațiul unde se desfășoară activitatea (fațada stradală, intrare în clădire etc);

Modelul și formatul plăcuțelor informative vor fi afișate pe site-ul ministerului și al AIMMAIPE.

I. Cheltuieli aferente creditelor/garanțiilor

Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului. Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe bază de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de după momentul semnării acordului de finanțare, pentru perioada de implementare.

Fiecare cheltuială efectuată trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților/subactivităților care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN, autorizat la momentul înscrierii, pentru care se solicită finanţare, așa cum sunt detaliate activitățile codului CAEN în “Clasificarea activităţilor din economia naţională- CAEN Rev 2”, cu excepția sumei forfetare.

Oportunitatea programului

Prin program se poate obţine un ajutor financiar maxim în valoare de 300.000 lei, iar selecția proiectelor se face în funcție de punctajul obținut conform grilei de evaluare a programului de finanțare Comerț și Servicii.

Grila de evaluare a programului

Criteriu de evaluarePunctaj
  
Profit net la 31.12.2021 
Societatea A obţinut profit net la 31.12.20215
Societatea NU a obţinut profit net la 31.12.20210
  
Domeniul de activitate 
Cod CAEN punctat cu 15 puncte15
Cod CAEN punctat cu 10 puncte10
Cod CAEN punctat cu 5 puncte5
Lista codurilor CAEN grupate în funcție de punctaj se regăsește în articolul Coduri CAEN eligibile Comerț și Servicii.
 
Management, resurse umane 
Număr mediu de cel puţin 3 angajaţi la 31.12.202115
Număr mediu de cel puţin 2 angajaţi la 31.12.202110
Număr mediu de cel puţin 1 angajat la 31.12.20215
Întreprinderea nu are angajaţi la 31.12.20210
  
Rezultate aşteptate după finanțare 
Locuri de muncă create prin program ≥ 210
Locuri de muncă create prin program = 15
Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus creat pentru 1 absolvent incepand cu anul 2019, persoană cu dizabilități, persoană defavorizată  sau refugiat din Ucraina5
Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele de mai sus creat pentru 1 absolvent incepand cu anul 2019, persoană cu dizabilități, persoană defavorizată  sau refugiat din Ucraina10
  
Ponderea investitiilor 
Mai mare de 60% în echipamente tehnologice15
Mai mare de 50% în echipamente tehnologice10
Mai mare de 40% în echipamente tehnologice5
  
Desfăşoară efectiv activitate autorizată pe codul CAEN  
Vechime activitate autorizată 24 de luni10
Vechime activitate autorizată între 12-24 luni5
Vechime activitate autorizată < 12 luni0
  
Valoarea aportului propriu – cofinanțare 
Cofinanțare ≥ 25%15
Cofinanțare ≥ 20%10
Cofinanțare < 20%0
  
Componentă de dezvoltare durabilă* 
DA*5
NU0

* Se consideră că proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă în cazul în care prin implementarea programului sunt achiziționate instalaţii/echipamente/vehicule specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, conform cu prevederile procedurii de implementare a programului.

Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte. Selectarea proiectelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.

Cofinanțarea minimă este de 15%, dar nu oferă punctaj în grila de evaluare. Pentru punctaj maxim la aceast criteriu vă recomandăm o cofinanțare mai mare de 25% din valoarea de investiție.

Consultanţă Comerț și Servicii

Serviciul de consultanță începe cu evaluarea eligibilității conform procedurii de implementare, calcularea punctajului preliminar și ajustarea acestuia pentru creșterea șanșelor de finanțare.

Semnarea contractului de consultanță, stabilirea obiectivelor proiectului și bugetul investiției în conformitate cu cheltuielile eligibile și grila de evaluare a programului.

Elaborarea planului de faceri, cererea de finanțare, documentației tehnice (buget, previziuni financiare și anexele necesare). Urmărirea procesului de analiză a dosarului de finanțare. Implementarea proiectului, redactarea cererilor de achiziție, a cererilor de plată și rambursare.

Redactarea raportărilor de monitorizare a proiectului necesare pentru o perioadă de 3 ani de la acordarea ajutorului financiar, suport și pregătirea actelor necesare pentru vizita în teren în urma implementării proiectului.

Cost Consultanţă

2.000 lei Avans la semnarea contractului de consultanță.
4%
din ajutorul financiar obținut pentru Implementarea Proiectului (suma este eligibilă și decontabilă prin proiect, punctul G. Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei).

Nu percepem TVA, preţurile sunt finale.

Formular Contact Comerț și Servicii

Prin formular ne dorim să colectăm minimul de informaţii necesare pentru a putea avea o discuţie preliminară, evaluarea eligibilității și a punctajului preliminar.

Calculator Punctaj

Calculatorul oferă un mod ușor de a ajusta punctajul în funcție de grila de evaluare a programului. Pentru încadrarea activității în coduri CAEN punctate cu 15, 10 sau 5 puncte consultați lista Coduri CAEN eligibile Comerț și Servicii.

Share program de finanțare Comerț și Servicii

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email
Skype
Twitter
LinkedIn
Print
Reddit
Program de finațare comerț și servicii

2 comentarii la „Comerț și Servicii”

Lasă un comentariu

ACCESEAZĂ