Creșterea competitivității IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

Programul de finanțare are ca scop creșterea competitivității IMM-urilor din regiunea de Nord-Vest, județele Bihor, Bistrița, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj.

Finanțarea maximă nerambursabilă este de 1.500.000 €, contribuția proprie în funcție de dimensiunea întreprinderii și locația proiectului, iar apelul este competitiv cu lansare în acest an (2023) începând cu trimestrul 2.

Eligibilitate

 • IMM – uri
 • Maxim 249 angajați
 • Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj
 • Înființate cel târziu la 31.12.2021
 • Profit exploatare 2022 > 0
 • Număr mediu angajați 3
 • Cod CAEN eligibil
 • Fără datori
 • Nu sunt în dificultate
 • Activitate neîntreruptă 2022-2023

Finanțare

Finanțarea totală merambursabilă cuprinde componenta de minims (maxim 200.000 euro) și componenta de ajutor de stat regional.

Intesitatea ajutorul de minimis este de 100%, iar intensitatea ajutorului de stat regional este în funcție de întreprindere și județul în care se va implementa proiectul.

Prin program se finanțează doar investiții inițiale, în sensul normelor ajutorului de stat regional.

Investiție inițială, în sensul normelor ce reglementează ajutorul de stat regional și al prezentului ghid, înseamnă o investiție în active corporale și necorporale legată de:

1. Crearea unei unități noi
De regulă, crearea unei unități noi se poate realiza prin construirea și dotarea unui spațiu de producție/prestare servicii, în scopul demarării activității vizate prin proiect.

Poate fi considerată investiție inițială legată de crearea unei noi unități inclusiv investiția ce constă în reconversia unui imobil existent în scopul demarării unei noi activități. Prin imobil neutilizat se întelege acel imobil care nu a fost utilizat în mod constant în nici o activitate în anul curent depunerii cererii de finanțare și doi ani calendaristici anteriori depunerii cererii de finanțare.

Unitatea nou creată trebuie să fie autonomă, respectiv să nu constituie o extindere simplă a capacității de producție a unei unități existente.

2. Extinderea capacității unei unități existente
Ca urmare a investiției, unitatea existentă este pusă într-o situație în care poate produce mai mult, din cel puțin unul din produsele deja realizate în unitate, fără ca procesul general de producție să fie fundamental schimbat.

Extinderea capacității de producție/prestare servicii presupune menținerea sortimentației și a proceselor de producție deja existente și creșterea volumului producției ca urmare a investiției.

3. Diversificarea producției unei unități
Diversificarea prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate. Diversificarea producției presupune că noile produse/servicii se adaugă gamei sortimentale deja fabricate/prestate.

Acțiuni sprijinite

lucrări de construire, extindere a spațiilor de producție/ prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);

Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt justificate ca fiind necesare şi intrinsec legate de realizarea unei investiții inițiale, nereprezentând reparații minore ale obiectivelor de investiție.

Achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în:

 • Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”
 • Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de măsurare, control și reglare”
 • Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”
 • Grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale”

Conform HG 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.

Achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.

Achiziționarea de brevete, licențe sau soluții tehnice ne-brevetate, software, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală, utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect.

Activele necorporale trebuie să îndeplinească inclusiv următoarele condiții cumulative:

 • trebuie să fie amortizabile;
 • trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul (beneficiarul ajutorului);
 • trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;
 • trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum trei ani de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului;

Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

Nu sunt eligibile proiectele care includ în cadrul ajutorului de stat regional doar investiții în active necorporale.

Învestiții în valorificarea de către IMM-uri a rezultatelor cercetării, a unor rezultate de cercetare (inițiativa de continuare a acțiunii Research Valorization Programme – dezvoltată în cadrul acțiunii cu Banca Mondială “Supporting catching up regions in Romania”

Cap. 1 – Cheltuieli pentru amenajarea terenului:

 • 1.1. Amenajarea terenului
 • 1.2. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială
 • 1.3. Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor

Cap. 2 – Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii;

Cap. 3 – Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (cheltuieli aferente ajutorului de minims – 100% finanțare):

 • 3.1.1. Studii de teren;
 • 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului;
 • 3.1.3. Studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei.
 • 3.2. Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii;
 • 3.3. Expertizare tehnică a construcţiilor;
 • 3.4. Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor;
 • 3.5. Proiectare, cuprinde cheltuielile pentru  documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor;
 • 3.6. Organizarea procedurilor de achiziţie;
 • 3.7. Consultanţă;
 • 3.8. Asistenţă tehnică;

Cap. 4 – Cheltuieli pentru investiţia de bază:

 • 4.1. Construcţii şi instalaţii;
 • 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
 • 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj;
 • 4.4. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport tehnologic;
 • 4.5. Dotări;
 • 4.5.1 Achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie ___maxim 15%
 • 4.6. Active necorporale;

Cap. 5 – Alte cheltuieli:

 • 5.1. Organizare de şantier;
 • 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier;
 • 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier;
 • 5.2. Comisioane, cote, taxe, după caz (costuri taxe autorizare construcție, avize, acorduri, etc.) ___aferente minimis;
 • 5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute în limita a 10% din capitolele 1, 2 și 4;
 • 5.4. Cheltuieli pentru informare şi publicitate ___aferente minimis;

Cheltuielile cumulate de la capitolele 1, 2, 4 (subcapitilele 4.1, 4.2, 4.3, 4.4) si 5 (subcapitolele (5.1, 5.3) sunt eligibile in limita a 50% din valoarea investiției de baza, respectiv capitolul 4.

Nu sunt eligibile proiectele pentru care sunt îndeplinite cel puțin una dintre următoarele condiții:

 • obiectul proiectului constă exclusiv în realizarea de lucrări de construcție pentru care nu este necesară obținerea autorizației de construire;
 • obiectul proiectului vizează doar investiții în active necorporale;
 • obiectul proiectului constă exclusiv în lucrări de modernizare;
 • obiectul proiectului constă exclusiv in suport pentru activitatea de internaționalizare a produselor și serviciilor IMM-urilor, inclusiv prin îmbunătățirea componentei de comercializare (soluții de ambalare, soluții de marketing etc.);
 • obiectul proiectului constă exclusiv în activități de certificare/recertificare produse/servicii/procese/sisteme de management al calității;

Proiectul este competitiv, cu depunere la termen și evaluare conform grilei de evaluare ETF.

Consultanță

Vă putem ajuta cu proiecte realiste și fezabile, ce pot fi implementate ușor, în conformitate cu obiectivele și prevederile programului de finanțare.

Evaluare
Eligibilitate

Cerere Finanțare

Implementare
Proiect

Procedură
Achiziții

Monitorizare
Raportare

Expertize
Audit

Contact

Prin formularul de contact ne dorim minimul de date pentru a verifica eligibilitatea societății și a avea o discuție preliminară.


Investiție dorită:

Nord-Vest 2023

Din totalul de 47 de programe de finanțare, propuse de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest pentru perioada 2023-2027, se vor lansa 45 de apeluri în 2023.

IMM și Antreprenoriat

Pentru IMM-uri (întreprinderi cu maxim 249 angajați) sunt propuse pentru lansare 5 programe de finanțare începând cu Trimestrul 2 al anului 2023.

Regăsiți în continuare cele 5 programe de finanțare destinate IMM-urilor din regiunea Nord-Vest.

Digitalizarea IMM-urilor din regiunea Nord-Vest

Digitalizarea IMM-urilor din regiunea Nord-Vest
Programul de finanțare Digitalizarea IMM-urilor are ca scop consolidarea culturii …
Citește

Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile Robotică și Nanotehnologii

Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile Robotică și Nanotehnologii
Programul de finanțare are ca scop creșterea competitivității IMM-urilor din …
Citește

Creșterea competitivității IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

Creșterea competitivității IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
Programul de finanțare are ca scop creșterea competitivității IMM-urilor din …
Citește

Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile Turism și Sănătate

Creșterea competitivității IMM-urilor din domeniile Turism și Sănătate
Programul de finanțare are ca scop creșterea competitivității IMM-urilor din …
Citește

Investiții productive pentru microîntreprinderile din Regiunea Nord-Vest

Investiții productive pentru microîntreprinderile din Regiunea Nord-Vest
Eligibilitate Sunt eligibile doar proiectele propuse pentru implementare în mediul …
Citește

Share

Facebook
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Twitter
Email
Skype

2 comentarii la „Creșterea competitivității IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest”

 1. La programul de crestere a competitivitatii dedicat intreprindetilor din turism si sanatate, codurile CAEN corespunzatoare activotatilor din turism sunt depunctate cu 5 pc ? Pai cum vine asta ?

  Răspunde
  • Da. Așteptăm un răspuns de la ADR Nord-Vest cu privire la acest aspect.

   Prin program se vor finanța dor investiții în următoarele domenii:

   1. Inovare de bunuri și servicii în oncologie, în special în domeniul tratamentelor personalizate cu produse noi (de ex. nutraceutice, fitochimice/fitoproduse), respectiv inovare în prevenție și tratament.

   2. Inovare în balneologie prin servicii și bunuri noi, utilizând resursele de apă cu efect curativ.

   3. Robotică medicală (domeniu de vârf al roboticii, care poate duce la îmbunătățirea sistemului medical românesc și european, pe de-o parte, și la creșterea calității vieții pe de altă parte).

   4. Diagnosticarea precoce și monitorizarea unor afecțiuni cu incidență ridicată la nivel local sau mondial cu ajutorul unor tehnici non-invazive.

   5. Diagnosticul la distanță prin scăderea operator dependenței a metodelor diagnostice actuale sau generarea de metode diagnostice noi (mai ales în contextul unei pandemii declarate).

   6. Nanotehnologii și nanometode pentru aplicații în diagnosticul și terapia țintită.

   7. Îmbătrânire activă și independentă inovatoare.

   8. Metode de prevenție (tehnologii, medicamente, vaccinuri) pentru limitarea efectelor distructive ale pandemiilor cauzate de virusuri patogene.

   9. Biomateriale, bioimplante, printare 3D, reconstrucție de organ.

   10. Biosenzori pentru diagnostic.

   11. Telemedicină și modelare de programe informatice utilizând inteligența artificială.

   12. Dezvoltarea de aparatură/mijloace medicale inovative.

   13. Soluții de decontaminare/dezinfecție COVID prin servicii robotizate autonome (ca răspuns urgent la măsurile de reorganizare socio-profesională necesară adaptării la noul Coronavirus).

   14. Robotică terapeutică în combinație cu inteligența artificială cu aplicații în zona autismului, asistării persoanelor cu handicap, protezelor și exoscheletelor active, asistării sociale a persoanelor în vârstă, dar și pentru robotizarea serviciilor din spitale.

   15. Bioinformatică cu focus pe oncologie.

   16. Dezvoltarea soluțiilor tehnice de telemedicină, utilizarea de big data, introducerea tehnologiilor IoT și asigurarea securității cibernetice.

   17. Inginerie biomedicală în vederea realizării de dispozitive medicale.

   18. Inovare in turism pentru stil de viață sănătos (turismul balnear, recuperare medicală, nutriție și dietetică, turismul accesibil).

   Dacă domeniile prezintă interes, vă recomadăm să planificați investiția în funcție de aceste domenii.

   Răspunde

Lasă un comentariu

ACCESEAZĂ